Regulamin sklepu

REGULAMIN E-SKLEPU MODOMANIA

 

 

Właścicielem sklepu internetowego Modomania.net (dalej Sklep) jest:

 

PHiU Marek Kostrzewa z siedzibą w Turku, adres:  ul. Kolska 22, 62-700 Turek,  posiadającą numer NIP:668-000-28-04

 

I. DEFINICJE


1. Sprzedający -
właściciel sklepu internetowego,
2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług E-Sklepu (w tym również Konsument). 
3. Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towary w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) 
4. E-Sklep Modomania.net  - serwis internetowy dostępny pod adresem
www.modomania.net , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary. 
5. Towary - rzeczy ruchome, prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży. 
6. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej E-Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów. 
7. Regulamin - niniejszy Regulamin E-Sklepu Modomania.net.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów z E-Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.modomania.net
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 5. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie E-Sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 6. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

III. Zasady i warunki korzystania z E-Sklepu

 1. Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do akceptacji treści Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania z E-Sklepu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług E-Sklepu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją konkretne rozmiary do wybrania.

 

VI. Składanie zamówień

 1. Zamówienia na Towary dostępne w E-Sklepie są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu.
 2. Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są w terminie 24 godzin od daty zaksięgowania wpłaty Klienta.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu.
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "złóż zamówienie") stanowi ofertę Klienta złożoną do Modomania.net  do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia drogą elektroniczną. Do tego czasu prosimy nie wpłacać pieniędzy. W kolejnym e-mailu przyjdzie do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z dokumentem zawierającym wszystkie niezbędne dane do dokonania przelewu. 
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres

  sklep@modomania.net

 

V. Dokonywanie płatności. Ceny.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym, przelewem na konto,
  2. przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek modomania.net   w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu. 

Właściciel rachunku: PHiU Marek Kostrzewa
Bank : WBK
Numer rachunku:  35 1090 1229 0000 0001 2775 0978

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

 

VI. Realizacja zamówień.

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 2 do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności - w przypadku wyboru opcji "przedpłaty" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
 3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.
 4. Towary są doręczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską wynosi od 2 do 5 dni roboczych.W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności listonosza, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od listonosza, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny)oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14  dni od dnia wysłaniaTowaru Klientowi.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, na adres: Modomania, Ul. Kolska 22, 62-700 Turek
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zakupionego towaru.
 5. Zwracany przez Klienta Towar musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony, niemoże być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych sładów użytkowania orazoraz musi posiadać orginalne metki. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Modomania"E-Sklep" Ul. Kolska 22,62-700 Turek

 

VIII. Wymiana zakupionego towaru.

 1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w E-Sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Niedopuszczalna jest wymiana zakupionego Towaru na inny Towar o niższej cenie
 2. W celu dokonania wymiany, należy dokonać nowego zamówienia w E-Sklepie, wybierając odpowiedni Towar na wymianę. Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach płatności należy wybrać opcję "Przedpłata - przelew na konto". Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient ponosi tylko koszt przesyłki. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie oraz koszt przesyłki przelewem na numer rachunku bankowego E-Sklepu, zgodnie z postanowieniem IV ust. 3 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 3. Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz z wypełnionym Formularzem Wymiany, na adres: Modomania  Ul. Kolska 22, 62-700,  Turek
 4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu paczki zwrotnej.

 

XI. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 3. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 4. W przypadku skorzystania z tego prawa należy zgłosić reklamację przez E-Sklep, wypełnić Formularz Reklamacji, oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Modomania, ul.Kolska 22, 62-700 Turek
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny, jego naprawy lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie E-Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2015